Nujna medicinska pomoč

112 - Klic v sili

 

07/3481740 - NMP Trebnje

 

Preberite več ...

 
 

I.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

PODATKI O ZAVODU:

Ime zavoda: Zdravstveni dom Trebnje

Sedež zavoda: Goliev trg 3,Trebnje

Telefon: 07/34 81 740

Fax: 07/34 81 769

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka: 5054583

Transakcijski račun: 01330-6030924866

NAZIV ORGANA: Zdravstveni dom Trebnje

Katalog informacij javnega značaja je sprejel:    

Direktorica, mag.Vera Rozman,univ.dipl.ekon.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 2006

DATUM ZADNJE SPREMEMBE KATALOGA: 15.3.2013

DOSTOPNOST KATALOGA:

 • elektronska oblika: www.zd-tr.si
 • fizična oblika: v tajništvu na sedežu zavoda, Goliev trg 3, Trebnje, od 8. do 14. ure

 

USTANOVITELJICE ZAVODA SO:

 • Občina Trebnje
 • Občina Mokronog-Trebelno
 • Občina Šentrupert
 • Občina Mirna

pdfODLOK JAVNI ZAVOD ZD TREBNJE

DIREKTOR ZAVODA:

mag.Vera Rozman, univ.dipl.ekon.

07/34 81 742

STROKOVNI DIREKTOR:

Izr. prf. dr. Marija Petek - Šter, dr.med, spec.druž.med.

07/34 81 764

STROKOVNI VODJA:

Mojca Mihevc, dip.med.sestra

07/34 81 789

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Mateja Šribar, univ.dipl.prav.

07/34 81 751

   
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.    

 

II. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ime in priimek: mag.Vera Rozman, univ. dipl. ekon., direktorica

Naslov: Goliev trg 3, 8210 Trebnje

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Telefon: 07/34 81 751

Fax: 07/34 81 769

III. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Zdravstveni dom Trebnje (v nadaljevanju ZD Trebnje) kot javni zavod  obstaja od leta 1991. Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva v poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce na območju takratne občine Trebnje in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Naš zavod pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski način,
 • zdravstvena vzgoja vseh skupin prebivalcev,
 • nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
 • splošna medicina (diagnostika, terapija, rehabilitacija),
 • zdravstveno varstvo otrok in mladine,
 • zdravstveno varstvo žensk ,
 • preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo,
 • patronažno varstvo,
 • medicina dela, prometa in športa,
 • fizioterapija,
 • psihiatrija, psihologija, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 • laboratorijska diagnostika,
 • antikoagulantna ambulanta,
 • referenčne ambulante.

Zavod je organiziran v naslednjih organizacijskih oddelkih:

 1. oddelek splošne medicine z nmp in zunanjimi postajmi                               
 2. oddelek otroške in šolske medicine
 3. oddelek za ginekologijo
 4. oddelek za fizioterapijo
 5. oddelek medicine dela, prometa in športa
 6. oddelek zobozdravstvene službe z dislociranimi enotami
 7. oddelek dignostičnega laboratorija
 8. oddelek polivalentne patronaže
 9. oddelek za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve
 10. oddelek za finančno računovodske zadeve, plan in analizo
ORGANIGRAM

SEZNAM ORGANIZACIJSKIH ENOT IN PODENOT

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo v 3 objektih in sicer:

 • Trebnje Goliev trg 3 (vkljčuje splošno ambulanto v Domu starejših občanov in  ambulante v zaporih na Dobu),
 • Mirna Cesta na Fužine 10 (mladinsko in splošno zobozdravstvo,družinska medicina, patronaža),
 • Mokronog Paradiž 14 (mladinsko in splošno zobozdravstvo,družinska medicina, patronaža,).

2. POVEZAVE NA PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

3. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na portal lokalnih skupnosti:

 • Občina Trebnje,
 • Občina Mokronog-Trebelno, 
 • Občina Šentrupert
 • Občina Mirna.

Povezava na državne registre predpisov: 

4. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

5. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Postopek o odločanju o zahtevi  za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

6. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

ZD Trebnje vodipravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.doc

7 .SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PODATKOV

 • Zdravstveni informacijski sistem 

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. 

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 • Poslovni informacijski sistem 

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti. 

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

 • Laboratorijski informacijski sistem 

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. 

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi  dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

8. SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

IV. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03.

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo: 

1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-tr.si/  Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. 

2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na sedežu zavoda, Goliev trg3,Trebnje, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Goliev trg 3,Trebnje, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po pošti na naslov Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če je elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.
2.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
2.4. Delni dostop
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso.  V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. 

3. STROŠKOVNIK

ZD Trebnje lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno s docSTROŠKOVNIK

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

ZD Trebnje ima relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja saj velik del svojih dokumtnov in gradiva objavlja na spletni strani. 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.