Nujna medicinska pomoč

112 - Klic v sili

 

07/3481740 - NMP Trebnje

 

Preberite več ...

 
 

Dobrodošli na naši spletni strani Zdravstvenega doma Trebnje!

 

Smo javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki izvaja osnovne storitve zdravstvenega varstva:

 ZD Trebnje

 • preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko in zdravljenje
 • rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih na terenu in na domu bolnika, ki potrebuje zdravstveno pomoč
 • V okviru izvajanja zdravstvenih storitev si prizadevamo uporabnikom nuditi kakovostno zdravstveno oskrbo ter jih motivirati na poti do zdravja in zdravega načina življenja
 • V prihodnje si bomo prizadevali za ohranitev obsega programa po dejavnostih v okviru izvajanja javne zdravstvene službe. Zagotoviti želimo kakovostno zdravstveno obravnavo uporabnikov storitev, kar pomeni nenehno izboljševanje delovanja zdravstvenega varstva na vseh področjih
 • Poleg standardov zdravstvenih obravnav želimo uveljaviti tudi kazalnike kakovosti, ki naj bi spremljali izvedbeno raven zdravstvenih obravnav s posebnim poudarkom na izidih zdravljenja in zapletih med zdravljenjem.
 • Zagotoviti želimo boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter upoštevati pravičnost pri zagotavljanju zdravstvenih pravic. 

 

POLITIKA KAKOVOSTI ZAVODA
 

Temeljna izjava

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalni, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevamo za čim večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev, pri čemer upoštevamo poslovno racionalnost S tem VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo dogovorni vsi  zaposlen, ki smo najpomembnejši vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavod.

 
 

Poslanstvo

S pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju  diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive kot na področju službe neprekinjene nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja  uspešnosti in učinkoviti  poslovanja.

 

Vizija

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanov ter so osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. S svojim delovanjem želimo gradi dobre, dolgoročne odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

Vrednote organizacijske kulture

Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega  izobraževana, izpopolnjevanja in prenosa dobrih praks ter s pomočjo sodobnih tehnološki rešitev  nudimo kvalitetne in varne zdravstvene storitve, v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji. Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana z človeškimi življenji, zato k delu pristopamo z vso odgovornostjo. Delamo zanesljivo, upoštevamo in izvajamo dogovorjeno.

Sodelovanje in timsko delo: Sodelovanje, timsko delo in medsebojno zaupanje ter spoštovanje med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in tudi s pacienti, je nujno potrebno, saj tako  uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.

Zavezanost pacientu: Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbni in pričakovanji obravnavamo spoštljivo, prijazno in hitro.

Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in motiviranjem ohranjamo zadovoljne in pripadne zaposlene. Skrbimo za stalen osebnostni razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Etičnost: Etičnost in spoštovanje zakonodaje vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v odnos do okolja

Strateške usmeritve
 • zadovoljni uporabniki zdravstvenih storite in zaposleni
 • razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi
 • uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese,
 • povečevanje prihodkov in naslova tržne in nadstandardne dejavnosti
 • Sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo
 • zagotavljane rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih,
 • vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov,
 • Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti